Dokumenty stwierdzające ubezpieczenie zdrowotne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 16 maja 2009 22:16
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na świadczeniobiorcę (pacjenta) obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego ważność ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentem tym może być:

 

K - karta ubezpieczenia zdrowotnego - w praktyce obowiązująca jedynie w NFZ Śląsku

Pola do wypełnienia:

·         numer identyfikacyjny karty

·         płatnik - oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń (domyślnie Polska)

NK - dokument imienny potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Rodzaje dokumentów potwierdzających:

1.    RMUA, ZUS ZZA lub zaświadczenie z zakładu pracy - w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę;

2.    Druk zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA oraz dokument potwierdzający opłacanie składek - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

3.    Druk zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS ZZA oraz dokument potwierdzający opłacanie składek - w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne;

4.    Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i nabytych prawach do świadczeń zdrowotnych - w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy;

5.    Ostatni odcinek emerytury albo renty, wyciąg bankowy lub legitymacja emeryta (rencisty) - w przypadku emerytów i rencistów;

6.    Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego zawierające informację o opłacanych składkach
- w przypadku uczniów/studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez szkołę/uczelnię;

7.    Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZZA wraz z dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ;

8.    Druk zgłoszeniowy ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie osoby, do której ubezpieczenia zgłaszany jest członek rodziny - w przypadku członków rodziny osoby opłacającej składkę;

9.    Każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku osób, które posiadają inne niż ww. tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pola do wypełnienia:

·         nazwa dokumentu (słownie)

·         seria i numer dokumentu (jeżeli występuje)

·         płatnik - oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń (domyślnie Polska)

A - decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta - stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 54 ustawy)
Rodzaje dokumentów potwierdzających:

1.    dokument z gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzający to prawo.

Pola do wypełnienia:

·         data początku okresu obowiązywania dokumentu,

·         data końca okresu obowiązywania dokumentu

·         numer decyzji,

·         organ wydający decyzję,

·         kod terytorialny/nazwa gminy w której mieści się organ wydający decyzję

·         płatnik - oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń (domyślnie Polska)

E - Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego - osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
Rodzaje dokumentów potwierdzających:

1.    Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest to karta typu elektronicznego.

Pola do wypełnienia:

·         data końca ważności karty,

·         numer karty

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń

O - w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawy, Osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Pola do wypełnienia:

·         numer poświadczenia,

·         data wystawienia poświadczenia,

·         data początku okresu obowiązywania dokumentu,

·         data końca okresu obowiązywania dokumentu

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń

·         kod instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej

 

F - formularz serii E - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
Rodzaje dokumentów potwierdzających:

1.    Jeden z druków: Druk : E106, E109, E112, E120, E121 lub E123

Pola do wypełnienia:

·         rodzaj druku ( E106, E109, E112, E120, E121, E123),

·         data wystawienia formularza,

·         data początku okresu obowiązywania dokumentu,

·         data końca okresu obowiązywania dokumentu,

·         symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz,

·         akronim nazwy instytucji i jej numer identyfikacyjny

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń

 

C - certyfikat zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
Rodzaje dokumentów potwierdzających:

1.    certyfikat zastępczy w formacie A4

Pola do wypełnienia:

·         data wystawienia certyfikatu,

·         data początku okresu obowiązywania dokumentu,

·         data końca okresu obowiązywania dokumentu,

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń

 

IN - pacjenci nieubezpieczeni a spełniający przynajmniej 1 z warunków: choroby psychiczne, gruźlica, ciąża, poród, połóg, dzieci do lat 18

Pola do wypełnienia:

·         płatnik - oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo

·         kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeń (domyślnie Polska)

·         kod tytułu uprawnienia dodatkowego,

·         42MON - żołnierze w czynnej służbie wojskowej i pracownicy wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 art. 42 ustawy ust. 1 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

·         42MSWIA - Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownicy tych służb

·         471B - inwalidzi wojenni

·         47IW - inwalidzi wojskowi

·         47OR - osoby represjonowane

·         31D - dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia

·         31C - kobiety w ciąży i w okresie połogu

·         nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument (seria i numer)

W przypadku gdy świadczeniobiorca (pacjent) nie jest w stanie przedstawić aktualnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie należy wybrać pozycję:

·         brak - brak dokumentu

W tym momencie domyślnym płatnikiem jest pacjent - należy wydrukować i przekazać pacjentowi druk zobowiązania do zapłaty. Zobowiązanie do zapłaty może zostać anulowane w następujących przypadkach (art. 50 ustawy) :

·         w przypadku stanu nagłego dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.

·         jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

·         w razie nieprzedstawienia dokumentu w terminach określonych wyżej świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.

·         późniejsze niż przewidziane wyżej przedstawienie dokumentu, nie może stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów, albo ich zwrotu.

·         opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

Anulowanie wezwania do zapłaty i dopisanie prawidłowego dokumentu ubezpieczeniowego leży w kompetencjach Działu Rozliczeń Usług Medycznych.


Każdy pacjent musi posiadać co najmniej jedno uprawnienie.
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma możliwości edycji raz wprowadzonego uprawnienia. Jeżeli zajdzie pomyłka, należy:

·         usunąć powiązania uprawnienia z pozycjami rozliczeniowymi (patrz: Wpisanie pozycji rozliczeniowej/Zakładka Uprawnienia dalej w instrukcji), jeżeli istnieją,

·         usunąć uprawnienie,

·         dodać uprawnienie ponownie,

·         ponownie powiązać dodane uprawnienie z odpowiednimi pozycjami rozliczeniowymi

 

Poprawiony: czwartek, 21 maja 2009 20:40