Prezentacja

Wiosną 1999 roku z inicjatywy specjalistów - praktyków, lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych oraz terapeutów psychiatrycznych i odwykowego lecznictwa ambulatoryjnego doszło do zawiązania się grupy inicjatywnej, której celem było w oparciu o Ustawę o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawę o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, zabiegać o dostępność i odpowiedni poziom psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz właściwe warunki materialno - ekonomiczne dla specjalistów  świadczących usługi w tej dziedzinie. Zamiarem pracowników poznańskich placówek zajmujących  się realizacją świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego było prezentowanie spraw środowiska wobec organów samorządu terytorialnego, Kas  Chorych oraz samorządów zawodów medycznych. W tym okresie część poznańskich Z. O. Z- ów postawionych w stan likwidacji zagroziło pracownikom utratą pracy.

Rozwiązaniem alternatywnym  dla większości pracowników poznańskich placówek zajmujących się lecznictwem psychiatrycznym stało się przejęcie inicjatywy w swoje ręce i stworzenie warunków pozwalających na zachowanie miejsc pracy oraz ciągłości leczenia pacjentów w likwidowanych poradniach. W początkowym okresie jeden z poznańskich lekarzy psychiatrów stał się mentorem zmian i swoją charyzmą sprawił , że grupa mobilizowała się do solidarności i szybkiego , ale racjonalnego działania . W trakcie spotkań , które miały na celu stworzenia jednolitego frontu obrony interesów  likwidowanych poradni  specjalistycznych : ich pacjentów i pracowników okazało się , że przekształcenie grupy inicjatywnej  w stowarzyszenie jest niewystarczającą  formą , która nie stwarzała podbudowy prawnej dla zdecydowanych na restrukturyzację poszczególnych jednostek  służby zdrowia  funkcjonujących w dotychczasowych strukturach  ZOZowskich . Jedyną drogą prawną realizacji planów grupy inicjatywnej okazało się zawiązanie spółki , a jej zadaniem w najbliższej przyszłości miało być powołanie niepublicznego zakładu opieki  zdrowotnej . Powstanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej pozwalało w 2000 roku wejść likwidowanym poradniom w kontrakt z WRKCH i zabezpieczyć ciągłość leczenia psychiatrycznego na terenie miasta Poznania .                                                

W dniu 7 lipca 1999 roku po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności w Kancelarii w Poznaniu zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej spółką  „ Zdrowie Psychiczne” . Terenem działania spółki został określony obszar Rzeczypospolitej Polskiej , a spółka stała się władną do powołania zakładów opieki zdrowotnej . Podstawowym przedmiotem działalności spółki zostały świadczenia medyczne z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego , psychiatrii , psychologii , logopedii , rehabilitacji ruchowej oraz innych nie medycznych usług .

W dniu 10 sierpnia 1999 roku „Zdrowie psychiczne” spółka z o.o. została zarejestrowana w Sądzi Rejonowym w Poznaniu. W momencie rejestracji zarząd był jednoosobowy, a  kapitał zakładowy wynosił 10 000 PLN .

Uchwałą wspólników spółki z dnia 27 sierpnia 1999 roku oraz na mocy Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej powołany został Niepubliczny Zakład Zdrowotny – Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz powołany został kierownik zakładu. W ten właśnie sposób, w sytuacji likwidacji specjalistycznych poradni poznańskich Samodzielnych Publicznych ZOZ : Poznań – Grunwald oraz Poznań – Stare Miasto w okresie kilku miesięcy 1999 roku dokonana została podmiotowa restrukturyzacja , a niezbędne radykalne zmiany zostały przeprowadzone własnymi siłami pracowników – obecnych udziałowców spółki . Należy jednocześnie nadmienić , że udział pracowników poradni zdrowia psychicznego w prywatyzacji placówek , które były ich dotychczasowymi miejscami pracy spowodował , że posiadanie udziałów spółki odbierało pracownikom prawo do odpraw , które przysługiwały wszystkim zatrudnionym z tytułu grupowych zwolnień w likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej .

Celem nowopowstałego Ośrodka stała się: profilaktyka diagnostyka, leczenie ambulatoryjne w zakresie zdrowia psychicznego . Do podstawowych zadań Ośrodka należało:

  • świadczenie usług diagnostyczno – terapeutycznych z zakresu psychiatrii  dzieci, młodzieży i dorosłych ,
  • poradnictwo i diagnostyka psychologiczna dzieci , młodzieży i dorosłych ,
  • świadczenia diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neurologii dziecięcej i dorosłych ,
  • terapia małżeńska i rodzinna ,
  • świadczenia diagnostyczno – terapeutyczne z zakresu logopedii dla wszystkich grup wiekowych pacjentów ,
  • rehabilitacja neurologiczna i ogólna dziecięca ,
  • rehabilitacja psychiatryczna  dzieci i młodzieży ,
  • wykonywanie usług pielęgniarskich w ramach gabinetu zabiegowego , z możliwością udzielania ich w razie potrzeby w domu pacjenta ,
  • orzekanie  i wydawanie opinii dotyczących zdrowia psychicznego ,
  • promocja , edukacja i profilaktyka zdrowia psychicznego.

 

W skład Ośrodka wchodzą cztery jednostki organizacyjne :

W ramach ośrodków dla Dorosłych działają dwie poradnie psychiatryczne i dwie psychologiczne , a od 2002 roku również dwie neurologiczne. Natomiast w ośrodkach dla dzieci i młodzieży świadczenia zdrowotne realizują: dwie poradnie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, dwie poradnie neurologii wieku rozwojowego, dwie poradnie rehabilitacji neurologicznej dziecięcej, dwie poradnie psychologiczne oraz dwie poradnie logopedyczne.

„Zdrowie Psychiczne” Spółka z o.o. może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne. Zarząd wykonuje zadania za pomocą podmiotów współpracujących : biura rachunkowego , radcy prawnego , stanowiska ds. BHP .Gospodarka finansowa jest prowadzona w formie zakładu niepublicznego i samofinansującego . Źródło finansowania ośrodka są środki publiczne otrzymywane na podstawie umów ( w tym umów z Kasą Chorych) . Źródłem finansowania mogą być również środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków i dotacji.

W dniu 30 września decyzją Wojewody Wielkopolskiego złożeniu wniosku przez  kierownika Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa wielkopolskiego.

W październiku 1999 roku nowo powstały niepubliczny zakład opieki zdrowotnej po raz pierwszy przystąpił do konkursu  ofert z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w powiecie poznańskim. W terminie zostały złożone ofert z zakresu psychiatrii dla dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii wieku rozwojowego, rehabilitacji neurologicznej dziecięcej , psychologii i logopedii . Ogłoszone wyniki konkursu były pozytywne dla jednostki , a odrzucona została jedynie oferta na rehabilitacje neurologiczną dziecięcą . Odwołanie poparte walką rodziców małych pacjentów o zachowanie ciągłości  leczenia doprowadziło do podpisania umowy w terminie późniejszym.