RODO

 

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszego ośrodka. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L z 2016 r Nr 119 str. 1) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zdrowie Psychiczne” sp. z o.o. ul. Śniadeckich 42,60-774 Poznań

Z administratorem można kontaktować się pisemnie:

 

 • pocztą tradycyjną na w/w adres
 • elektronicznie e-mail:
 • Cel i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prowadzenia działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej oraz dla realizacji interesu publicznego w dziedzinie zdrowia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w szczególności są:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawa z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

 • inne podmioty współrealizujące świadczenia medyczne
 • podmioty finansujące usługi opieki zdrowotnej
 • uprawnione organy państwowe

 

Państwa dane osobowe nie będą co do zasady przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, poza sytuacjami wynikającymi z określonych przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.

 

 • przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • przez okres 30 lat, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • przez okres 22 lat dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu(o ile w danym przypadku przysługuje)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.
Nie podanie danych osobowych skutkuje możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Administrator nie będzie podejmował wobec danych osobowych czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowania.